μεσιτικό γραφείο
μηχανικών
+30 2311 284 646
info@civilhome.gr

Ασφάλιση εργατοτεχνιτών οικοδόμων. Υπόχρεοι απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου – διαδικασία

Για την πραγματοποίηση της ασφάλισης των απασχολουμένων σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες, γίνεται ο διαχωρισμός σε έργα τα οποία εκτελούνται, για λογαριασμό φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ., και σε έργα τα οποία εκτελούνται, για λογαριασμό του Δημοσίου.

1. Έργα Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.

– Προϋπόθεση χορήγησης άδειας. Το Πολεοδομικό Γραφείο δεν επιτρέπεται να χορηγεί άδεια ανέγερσης, επισκευής κ.λπ. οικοδομής ή εκτέλεσης τεχνικών εργασιών, ούτε και να ανανεώσει ή να παρατείνει την ισχύ της χωρίς να καταβληθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 41 του κεφάλαιο ΣΤ’ του Κανονισμού Ασφάλισης, προκαταβολή εισφορών στο Ι.Κ.Α..

– Αναγγελία έναρξης εκτέλεσης του έργου. Ο εργολάβος για τα έργα των Δήμων και Κοινοτήτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Κ.Π., καθώς και ο κύριος του έργου για τις άλλες περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένοι, να αναγγείλουν στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., την εργασία την οποία πρόκειται να εκτελέσουν και κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του κεφ. ΣΤ’ να δώσουν ορισμένα στοιχεία σχετικά με το είδος της υπό εκτέλεση εργασίας, την τοποθεσία, τον προϋπολογισμό, το χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών κ.λπ.. Παράλληλα, οι υπηρεσίες των Δήμων, Κοινοτήτων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Κ.Π. οι οποίες θα εκτελέσουν ένα έργο έχουν την υποχρέωση να αναγγείλουν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. την εγκατάσταση του εργολάβου ή του αναδόχου του έργου εάν δε το έργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία, τις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν οι ίδιες αυτές υπηρεσίες. Αναγγελία επιβάλλεται και για κάθε τροποποίηση του σχεδίου, για κάθε μεταβολή η οποία σημειώνεται στον προϋπολογισμό του έργου, για κάθε αλλαγή του προσώπου του εργολάβου, πριν ή μετά την έναρξη των εργασιών, ακόμη και σε περίπτωση προσωρινής άδειας. Η αναγγελία γίνεται αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο εργοδότη ή από ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και χρονικά τοποθετείται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης του έργου. Για την διαπίστωση του κυρίου του έργου απαιτούνται επίσημα στοιχεία (τίτλοι ιδιοκτησίας ή εργολαβικό ή άλλο συμβολαιογραφικό έγγραφο), από το οποίο να προκύπτει ρητά ο κύριος του έργου.

– Καταβολή εισφορών. Οι εισφορές για τις πραγματικές αποδοχές και τις ημέρες εργασίας των εργαζομένων καταβάλλονται από τον υπόχρεο για την ασφάλιση τους.

i. Προσδιορισμός εργατικής δαπάνης. Γίνεται βάσει των συντελεστών του άρθρου 38, πάνω στην ογκομετρική αξία του έργου.
ii. Καταβολή δόσεων κατά το άρθρο 39.
iii. Μισθολογικές καταστάσεις κατά το άρθρο 43.
iv. Συμπλήρωση εισφορών και επιστροφή αυτών οι οποίες καταβλήθηκαν επιπλέον κατά το άρθρο 40.
2. Έργα του Δημοσίου. Σε ότι αφορά τα έργα του Δημοσίου, υποχρεούται να κοινοποιεί στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.:

– Αντίγραφο του πρωτοκόλλου εγκατάστασης του αναδόχου ή εργολάβου (άρθρο 37 παράγραφος 2).
– Την έναρξη εκτέλεσης του έργου, από τον ανάδοχο ή τον εργολάβο ή σε περίπτωση αυτεπιστασίας από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία. Έργα εξομοιούμενα με τα έργα του Δημοσίου είναι αυτά του Ε.Ο.Τ., του Ο.Σ.Κ., των Νομαρχιακών Ταμείων, των αρχαιολογικών τόπων κ.λπ.. Για την εξομοίωση οικοδομικών και τεχνικών έργων των Ν.Π.Δ.Δ. ως προς τα έργα του Δημοσίου απαιτείται ρητή διάταξη νόμου.
– Την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών βάσει μισθολογικών καταστάσεων από τους εργολάβους ή τους αναδόχους των έργων.

Υπόχρεοι απογραφής

Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου είναι:

 • Ιδιωτικά έργα: Για τις οικοδομικές εργασίες οι οποίες εκτελούνται από τον κύριο του έργου ή με τη μεσολάβηση τρίτων προσώπων (εργολάβων, υπεργολάβων), ως εργοδότης θεωρείται ο κύριος του κτίσματος που ανεγείρεται, συμπληρώνεται, μεταρρυθμίζεται, επισκευάζεται ή κατεδαφίζεται. Ειδικά επί ανάθεσης οικοδομικών εργασιών με εργολαβία κατά το σύστημα της αντιπαροχής, εργοδότες θεωρούνται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, ο αρχικός κύριος ή οι αρχικά συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής (άρθρο 8 παρ. 1 α Ν. 2972/2001).
 • Δημόσια οικοδομικά και τεχνικά έργα: Για οικοδομικά ή τεχνικά έργα του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία εκτελούνται εργολαβικά, ο ανάδοχος ή εργολάβος (άρθρο 8 παρ. 5ε Α.Ν.1846/1951) Επίσης από 05.01.1999, την ίδια υποχρέωση έχει ο ανάδοχος ή εργολάβος και για τα έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 60 παρ. 1 Ν.2676/1999). Για τεχνικό έργο το οποίο εκτελείται από τον κύριο αυτού με τη μεσολάβηση προσώπων με τα οποία αυτός συνεβλήθη και τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση τμήματος ή του συνόλου του έργου, εφόσον τα πρόσωπα που μεσολαβούν προσλαμβάνουν και αμείβουν τους απασχολούμενους σε αυτό, εργοδότες θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο κύριος του έργου και όλα τα μεσολαβούντα πρόσωπα (άρθρο 8 παρ. 5 εδάφιο στ’ ΑΝ 1846/51).

Πότε υφίσταται η υποχρέωση απογραφής

Ο κύριος του έργου ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο υποχρεούται πριν από την έναρξη κάθε εργασίας να αναγγείλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. την εκτέλεση του οικοδομικοτεχνικού έργου. Προκειμένου για έργα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και λοιπά εκτελούμενα κατόπιν παραχώρησης ή εργολαβίας την ανωτέρω υποχρέωση έχει ο ανάδοχος ή εργολάβος.
Τόπος απογραφής – Αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Για τα οικοδομοτεχνικά έργα που απογράφονται από την 01/01/2002, το αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα ορίζεται ως εξής:

 • Για τα ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα και τα δημόσια έργα τα οποία εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, αρμόδιο για την απογραφή του έργου και την υποβολή της Α.Π.Δ. είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου εκτελείται το έργο.
 • Για τα δημόσια έργα τα οποία εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία με ενιαίο προϋπολογισμό, σε περισσότερες της μίας ασφαλιστικές περιοχές, αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα στο οποίο ανήκει η έδρα του αναδόχου.
 • Για δημόσια έργα, τα οποία εκτελούνται με αυτεπιστασία, αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου έχει την έδρα της η δημόσια υπηρεσία η οποία εκτελεί το έργο (άρθρο 4 παρ. 2 Ν.2972/2001).

Διαδικασία απογραφής

Η διαδικασία απογραφής οικοδομοτεχνικού έργου για τα έργα τα οποία απογράφονται από 01/01/2002 στα Μητρώα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., υποστηρίζεται από ειδικό έντυπο με τίτλο “Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου”, το οποίο χορηγείται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και περιέχει γενικά στοιχεία του κυρίου του έργου ή επωνυμία επιχείρησης, γενικά στοιχεία εργολάβου με αντιπαροχή – εργολάβου (αναδόχου δημοσίου έργου) ή στοιχεία υπευθύνων έργου και γενικά στοιχεία του έργου. Η “Αίτηση – Δήλωση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου” συμπληρώνεται από τον εργοδότη και υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος, συνοδευόμενη κατά περίπτωση από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Ιδιωτικά οικοδομικά έργα:

 • Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.
 • Συμπληρωμένος πίνακας 1, 2, 3 (ανάλογα με το είδος των εργασιών).
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας.
 • Ταυτότητα των κυρίων του έργου ή φωτοτυπία αυτής όταν η αναγγελία υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Τονίζεται ότι, με την υποβολή των πρώτων Α.Π.Δ. θα πρέπει να προσκομίζεται στην υπηρεσία η πρωτότυπη άδεια για επαλήθευση των στοιχείων με βάση τα οποία έγινε η απογραφή και φωτοτυπία αυτής για τον εργοδοτικό φάκελο.

Δημόσια οικοδομικά και τεχνικά έργα: (έργα Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ευρύτερου δημόσιου τομέα:

 • Προϋπολογισμός του έργου.
 • Ανάλυση τιμών.
 • Τιμολόγια μελέτης.
 • Σύμβαση ή συμφωνητικό μεταξύ αρμόδιας υπηρεσίας και εργολάβου.
 • Δήλωση του αναδόχου για την εκτέλεση των μη οικοδομικών εργασιών από εργοδότες οι οποίοι έχουν επαγγελματική στέγη (υπεργολάβους) ή από μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό τους.

Απόδοση Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.)

Η εγγραφή του οικοδομοτεχνικού έργου στο Μητρώο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. πραγματοποιείται άμεσα και αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) μέσω ειδικού εντύπου με τίτλο “Έντυπο Απόδοσης Α.Μ.Ο.Ε.”.

Πηγή: www.michanikos.gr

Επιστροφή
© CIVIL HOME - ALL RIGHTS RESERVED   |   DESIGNED BY SEVENLOFT