μεσιτικό γραφείο
μηχανικών
+30 2311 284 646
info@civilhome.gr

Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Οι υγειονομικοί όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967(νέα υγειονομική διάταξη), ενώ οι διοικητικές διαδικασίες έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος από την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600.

 

Έλεγχος καταλληλότητας του χώρου καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Καταρχήν ελέγχουμε εάν η δραστηριότητα που επιθυμούμε να ιδρύσουμε, σε περίπτωση χώρων οριζόντιας ιδιοκτησίας, επιτρέπεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, ή εν ελλείψει, από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτήριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων(καταστημάτων, γραφείων, βοηθητικών χώρων κτλ), σε συνεργασία με τον διαχειριστή της οικοδομής, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Στη συνέχεια ελέγχουμε τη δυνατότητα διαμόρφωσης του καταστήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελείται από διάφορους χώρους όπως παρασκευαστήριο, χώρος πλύσης σκευών, χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο χώρο, αποθήκη, αποδυτήρια, προθάλαμο W.C.,W.C. και W.C. για ΑΜΕΑ(όταν ο χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ξεπερνάει τα 100τμ). Για τους χώρους αυτούς δεν ορίζονται ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα από τη νέα υγειονομική διάταξη, παρά μόνο να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά τους, με μόνη εξαίρεση τον προθάλαμο W.C. και το W.C. με ελάχιστες διαστάσεις 1,00×1,20 τμ.

Τέλος γίνεται πολεοδομικός έλεγχος, αφού σε κάθε οίκημα που στεγάζεται επιχείρηση τροφίμων και ποτών θα πρέπει να πληροί τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Γίνεται η συγκέντρωση όλων των αντιγράφων και σχετικών σχεδίων της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, και διαπιστώνεται εάν απαιτούνται:

 • Άδεια αλλαγής χρήσης,
 • Τακτοποίηση αυθαιρεσιών με το Ν. 4178/2013,
 • Οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή 48ώρη ενημέρωση για τυχόν οικοδομικές εργασίες,
 • Έγκριση από κάποια άλλη υπηρεσία(πχ εάν είναι σε διατηρητέο ή σε ιστορικό τόπο).

 

Σημείωση: Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας του χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς κόστος.

 

Διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

 Τα στάδια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι: 1) προέλεγχος Διεύθυνσης Υγείας 2) προέγκριση, 3) έναρξη εφορίας, 4) άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, 5) λοιπές διαδικασίες.

1) Για τον προέλεγχο από τη Διεύθυνση Υγείας οργανώνουμε το διάγραμμα ροής λειτουργίας του καταστήματος και τη διαμόρφωση των χώρων σε κατόψεις. Με την εν λόγω διαδικασία, λαμβάνουμε τη θετική εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας  ώστε να προχωρήσουμε στην αίτηση προέγκρισης.

2) Στο στάδιο της προέγκρισης κατατίθεται φάκελος στη Δημοτική Κοινότητα που ανήκει το κατάστημα με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερομένου,
 • Εξουσιοδότηση,
 • Διάγραμμα της περιοχής σφραγισμένο από μηχανικό,
 • Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος,
 • Βεβαίωση ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για τη λειτουργία του καταστήματος από: α) Την 4η Εφορία Νεοτέρων Μνημείων, β)Την 9η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, γ) Το Υπ.Μα.Θράκης – Δ/νση Πολιτισμού(όταν απαιτείται).

3) Σε διάστημα περίπου δεκαπέντε ημερών η προέγκριση έχει ολοκληρωθεί και ο ενδιαφερόμενος καλείται να κάνει έναρξη επαγγέλματος  στην αρμόδια ΔΟΥ με την προσκόμιση της βεβαίωσης προέγκρισης.

4) Για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατατίθεται φάκελος στο Δήμο που ανήκει το κατάστημα με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,
 • Προβλεπόμενο Παράβολο.  185 € με καταβολή του στο Ταμείο του Δήμου,
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από Μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για ΚΥΕ,
 • Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό,
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο (επικυρωμένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) ή αποδεικτικό κυριότητας του καταστήματος,
 • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία,
 • Φωτ/φο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία (επικυρωμένο),
 • Φωτ/φο δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο),
 • υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης,
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης,
 • Παράβολο 88 € υπέρ της Περιφέρειας.

Στο στάδιο αυτό γίνεται ο έλεγχος από τη Διεύθυνση Υγείας και την Πυροσβεστική για την καταλληλότητα του χώρου. Ο καταστηματάρχης θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας που έχουν προβλεφθεί και να έχει οργανώσει φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τεχνική έκθεση(περιγραφή εργασιών και ανάλυση επικινδυνότητας),
 • Έντυπο ελέγχου θερμοκρασιών(ψυγείων, καταψύξεων, θαλάμων συντήρησης κτλ),
 • Πρόγραμμα καθαριότητας,
 • Έντυπο ελέγχου καθαριότητας,
 • Συμβόλαιο εντομοκτονίας-μυοκτονίας(πλήρης φάκελος),
 • Εκπαίδευση.

5) Λοιπές διαδικασίες.

Οι λοιπές διαδικασίες αφορούν την ανάγκη έκδοσης άδειας μουσικής και κατάληψης κοινοχρήστου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οι οποίες δύναται να ξεκινήσουν παράλληλα με την κατάθεση του φακέλου για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. Για την άδεια μουσικής πληρώνεται ένα παράβολο στη Δημοτική Κοινότητα της τάξεως των 75-300 € ανάλογα με τη χρονική διάρκεια της άδειας, και στην ΑΕΠΙ κάθε χρόνο ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα του καταστήματος και τον τρόπο αναπαραγωγής της μουσικής. Σε περίπτωση που δεν γίνεται αναπαραγωγή έργων των δύο Φορέων Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών δικαιωμάτων, της ΑΕΠΙ και της Αυτοδιαχείρισης, ο καταστηματάρχης προσκομίζει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Για την κατάληψη κοινοχρήστου πληρώνεται κάθε χρόνο παράβολο στο Δήμο ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα κατάληψης και τη θέση του καταστήματος.

 

Σημείωση: Ομοίως αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση ίδρυσης και λειτουργίας και λοιπών δραστηριοτήτων, όπως:

 • φαρμακεία-φαρμακαποθήκες,
 • ιατρεία
 • φροντιστήρια,
 • βρεφονηπιακοί σταθμοί,
 • γυμναστήρια,
 • κέντρα αισθητικής,
 • διαιτολογικά γραφεία,
 • εργαστήρια όλων των ειδών,
 • συνεργεία αυτοκινήτων,
 • πλυντήρια και σταθμοί αυτοκινήτων,
 • τυπογραφεία.

 

Επιστροφή
© CIVIL HOME - ALL RIGHTS RESERVED   |   DESIGNED BY SEVENLOFT