μεσιτικό γραφείο
μηχανικών
+30 2311 284 646
info@civilhome.gr

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Σύμφωνα με το ν. 3661/2008, επεκτάθηκε και στη χώρα μας η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2002/91/ΕΚ που προβλέπει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα νέα κτίρια και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σε κάθε κτίριο που πωλείται ή ενοικιάζεται.

Σκοπός Ενεργειακής Επιθεώρησης

Με τον όρο «Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίου» νοείται η εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, μέσω της αποτύπωσης του κτιριακού κελύφους και των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και ζεστού νερού χρήσης. Σκοπός, ο εντοπισμός των παραγόντων που προκαλούν αυξημένες καταναλώσεις ενέργειας και οι στοχευμένες προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, με συνέπεια το οικονομικό όφελος του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή του ακινήτου.

Εξαιρέσεις από έκδοση ΠΕΑ

Μισθωτικές συμβάσεις:

1. Παρατάσεις – ανανεώσεις υφισταμένων μισθώσεων με τον αυτό υφιστάμενο μισθωτή.

2. Τροποποιήσεις όρων υφισταμένων μισθώσεων (π.χ. μειώσεις καταβαλλομένων μισθωμάτων).

3. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν  βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

4. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.

5. Μισθώσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Συμβάσεις μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων:

1. Μεταβιβάσεις κτιρίων, στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών, (τόσο για τα ήδη αποπερατωμένα, όσο και για τα υπό κατασκευή κτίρια),  με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τμ.

2Μεταβιβάσεις κατεδαφιστέων παλαιών κτισμάτων, για τα οποία υπάρχει απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω υποχρεωτικής κατεδάφισης εντός εξαμήνου από την υπογραφή του συμβολαίου.

3  Μεταβιβάσεις διατηρητέων ή ιστορικών κτιρίων.

4. Διανομές συνιδιοκτητών ακινήτων και ανταλλαγές ακινήτων με κτίσματα.

5. Γονικές παροχές, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων με κτίσματα.

6. Συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησίας επί υφισταμένων ή μελλοντικών κτισμάτων.

7. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν  βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

8. Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.

9Μεταβιβάσεις κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων ή δομικών έργων για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

Διάρκεια ΠΕΑ

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης έχει διάρκεια ισχύος 10 έτη. Δηλαδή ανεξάρτητα από το πόσες φορές θα ενοικιαστεί ή θα πωληθεί ένα κτίριο στη δεκαετία δεν απαιτείται επανέκδοση του ΠΕΑ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη(Ταυτότητα, ΑΦΜ-ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο),
  2. Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας,
  3. Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου),
  4. Αντίγραφο Κατόψεων του Χώρου,
  5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Σχεδίου,
  6. Αντίγραφο Άδειας Πολεοδομίας (για άδειες μετά το 1983),
  7. Μελέτη θερμομόνωσης,
  8. Φύλλο Συντήρησης Κεντρικής Θέρμανσης.

 

Σημείωση: Αναλαμβάνουμε τη συγκέντρωση όλων των αντιγράφων και σχετικών σχεδίων της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία χωρίς κόστος.

Επιστροφή
© CIVIL HOME - ALL RIGHTS RESERVED   |   DESIGNED BY SEVENLOFT