μεσιτικό γραφείο
μηχανικών
+30 2311 284 646
info@civilhome.gr

Βεβαίωση μηχανικού

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4178/2013, σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, απαιτείται βεβαίωση μηχανικού με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατεστημένες χρήσεις, ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες χρήσεις έχουν τακτοποιηθεί, εκτός ορισμένων περιπτώσεων που δεν χρήζουν τακτοποίησης.

Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο νόμο 651/1977, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων.

 

Ποινές

Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται στη σύνταξη συμβολαίων, οι υποθηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση του άρθρου 3, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής. Στους μηχανικούς επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος.

 

Δικαιολογητικά

  1. Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη(Ταυτότητα, ΑΦΜ-ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο),
  2. Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας,
  3. Αντίγραφα σχεδίων φακέλου πολεοδομίας,
  4. Νομιμοποιητικά στοιχεία.

 

Σημείωση: Αναλαμβάνουμε τη συγκέντρωση όλων των αντιγράφων και σχετικών σχεδίων της οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία χωρίς κόστος.

Επιστροφή
© CIVIL HOME - ALL RIGHTS RESERVED   |   DESIGNED BY SEVENLOFT